Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte.

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

In de EU kunnen burgers vrij reizen, zonder grenscontroles binnen het Schengengebied. Toch word het vrij verkeer er soms nog belemmerd. Zo zijn er bij sommige voormalige doorlaatposten aan de binnengrenzen obstakels blijven staan die een vlotte verkeersstroom verhinderen.

Dit komt doordat de lidstaten de Schengenregels niet altijd correct toepassen. De Commissie wil dan ook nauwer gaan toezien op de naleving van deze regels. Een nieuw voorstel, dat de Commissie vandaag heeft aangenomen, moet het evaluatiemechanisme voor de toepassing van de Schengenregels in de lidstaten versterken. Hierdoor zal de Commissie scherper kunnen toezien op de relevante wetgeving inzake de opheffing van de controles aan de binnengrenzen. Ook zal zij doeltreffender controles op het nationale grondgebied kunnen verrichten.

Commissaris Cecilia Malmström, bevoegd voor Binnenlandse Zaken, verklaarde: "In het Schengengebied kunnen mensen reizen zonder grenscontroles. Maar het systeem werkt alleen als alle Schengenregels doeltreffend worden toegepast en de betrokken partijen elkaar volledig vertrouwen. Alleen als de Schengenregelgeving op doeltreffende, samenhangende en doorzichtige wijze door de lidstaten wordt toegepast, kunnen Europese burgers volop profiteren van het vrije verkeer."

Er is een specifiek evaluatiemechanisme nodig om ervoor te zorgen dat de lidstaten vertrouwen in elkaar stellen en alle Schengenvoorschriften effectief en efficiënt kunnen toepassen. Het evaluatiemechanisme voorziet in doorzichtige, efficiënte en duidelijke regels voor de toe te passen evaluatiemethode. Bij de evaluatie dient in het bijzonder aandacht te worden besteed aan de eerbiediging van de grondrechten bij de toepassing van het Schengenacquis. Het voorstel bestrijkt alle aspecten van de Schengensamenwerking, waaronder de buitengrenzen, het visumbeleid, politiële samenwerking en het Schengeninformatiesysteem.

Het nieuwe mechanisme verbetert het huidige systeem van periodieke controles ter plaatse in de lidstaten en voorziet in onaangekondigde controlebezoeken om te verzekeren dat de Schengenregels te allen tijde correct worden toegepast. Het voorstel omvat meerjarige evaluatieprogramma's voor controles ter plaatse en biedt duidelijke regels voor de follow-up van de evaluatiebevindingen.

Het herziene mechanisme is nodig omdat de juridische situatie na de opneming van de Schengenregels in het kader van de EU en de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is gewijzigd. Het Europees Parlement en de Raad besluiten samen over dit voorstel.

Achtergrond

Eind jaren '80 en begin jaren '90 werd het Schengengebied ontwikkeld door lidstaten die de controles aan de binnengrenzen wilden opheffen. Deze lidstaten wilden hiertoe ook begeleidende maatregelen invoeren, zoals gemeenschappelijke regels voor controles aan de buitengrenzen, een gemeenschappelijk visumbeleid, politiële en justitiële samenwerking en instelling van het Schengeninformatiesysteem (SIS).

Het Schengengebied zonder grenscontroles bestaat momenteel uit 25 lidstaten (de EU-landen België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden), twee geassocieerde landen (Noorwegen en IJsland) en, sinds december 2008, Zwitserland.

Het Schengengebied is erop gebaseerd dat de lidstaten vertrouwen stellen in elkaars vermogen om de begeleidende maatregelen voor de opheffing van de binnengrenscontrole geheel ten uitvoer te leggen. Dit betekent onder meer dat lidstaten de controles aan de buitengrenzen niet enkel ter bescherming van hun eigen belangen verrichten, maar ook namens alle andere lidstaten waar mensen naartoe kunnen reizen wanneer zij het Schengengebied eenmaal zijn binnengekomen.

Het bestaande evaluatiesysteem wordt toegepast sinds 1999. Het sluit niet geheel aan bij de huidige juridische situatie en vertoont tekortkomingen op het gebied van methodologie en het gebruik van risicoanalyses.

In 2009 presenteerde de Commissie twee voorstellen tot herziening van het evaluatiemechanisme (IP/09/359). Nadien is het institutionele bestel veranderd door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Dit gewijzigde voorstel doet recht aan de rol van het Europees Parlement en houdt rekening met de opmerkingen van de lidstaten over het aanvankelijke voorstel. Het voorstel is er uitsluitend op gericht te controleren dat het Schengenacquis correct wordt toegepast door de lidstaten die reeds deel uitmaken van het Schengengebied. De Raad blijft volledig verantwoordelijk voor het toetsen van de voorwaarden voor toetreding tot het Schengengebied. Het besluit om een land toe te laten tot het Schengengebied neemt de Raad na raadpleging van het Europees Parlement.

Nadere informatie:

Homepage van Cecilia Malmström, EU-Commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm