Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte.

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

Buitenlandse studenten, scholieren, stagiairs en vrijwilligers kunnen niet volledig de voordelen van een reis naar en een verblijf in de EU benutten

Volgens een verslag dat de Commissie vandaag heeft uitgebracht, ondervinden buitenlandse studenten nog steeds moeilijkheden wanneer zij naar de EU willen komen om te studeren, omdat de relevante EU‑wetgeving niet overal op dezelfde manier is omgezet. Uit het eerste verslag over hoe de lidstaten de EU-regels inzake toegang en verblijf van studenten, scholieren, onbezoldigde stagiairs en vrijwilligers uit derde landen toepassen, blijkt dat deze vormen van tijdelijke migratie beter zouden kunnen worden benut. Vooral het niveau van harmonisatie dat is bereikt door de richtlijn en de rechten die daarin worden toegekend, zou verhoogd en versterkt kunnen worden.

"Mobiliteit van studenten is bevorderlijk voor de economische ontwikkeling op mondiaal niveau, doordat het verkeer van kennis en ideeën wordt aangemoedigd. De Commissie zal zich verder inspannen om een doeltreffend wettelijk kader te scheppen dat onderdanen uit derde landen in staat stelt vaardigheden en kennis op te doen door in Europa een opleiding te volgen," aldus Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken.

In 2009 zijn meer dan 200 000 onderdanen van derde landen de EU binnengekomen voor studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk1. De meeste onderdanen van derde landen komen voor studie of opleiding. In 2009 waren de landen die het hoogste aantal studenten ontvingen Frankrijk (53 563), Italië (32 634), Duitsland (31 345), Spanje (22 068) en Zweden (13 968).

Het verslag van vandaag beoordeelt de stand van de omzetting van de richtlijn en stelt problemen vast die het potentieel van dit EU-instrument in de weg staan.

Het verslag toont een grote behoefte aan wijzigingen van de richtlijn, met name wat betreft: het versterken van de procedurele waarborgen (specifieke termijnen voor het behandelen van de aanvraag, verplichting voor de lidstaten weigeringen te motiveren, het versterken van mobiliteitsclausules (die betrekking hebben op studenten die in een eerste lidstaat zijn toegelaten en die hun studie in een tweede lidstaat willen voortzetten), het stimuleren van synergieën met EU-programma's die de mobiliteit van onderdanen van derde landen naar de EU vergemakkelijken of het verbeteren van het niveau van harmonisatie wat betreft vrijwilligers, onbezoldigde stagiairs en scholieren (dit zou kunnen helpen bij de ontwikkeling van een algemeen EU-rechtskader op het gebied van onderwijs, opleiding en culturele uitwisselingen met derde landen).

De Commissie is derhalve van plan om in de loop van 2012 wijzigingen in de richtlijn voor te stellen.

De Commissie zal blijven garanderen dat de richtlijn correct wordt omgezet en toegepast in de hele EU en, waar nodig, nieuwe inbreukprocedures inleiden. Bovendien zal de Commissie op technisch niveau met de lidstaten blijven samenwerken en is ze van plan zowel de lidstaten als de onderdanen van derde landen beter te informeren en hulp te verstrekken en daarvoor zoveel mogelijk gebruik te maken van het internet, voornamelijk via de toekomstige portaalsite inzake immigratie.

Daarnaast zou er, zonder te tornen aan de bevoegdheid van de lidstaten om het aantal migranten te bepalen, specifiek aandacht kunnen worden besteed aan het vraagstuk van de toegang tot werkgelegenheid voor studenten uit derde landen aan het eind van hun studie.

Achtergrond

Richtlijn 2004/114/EG2 stelt gemeenschappelijke regels vast voor de toelating van onderdanen van niet‑EU‑landen tot een EU-lidstaat met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk.

De algemene doelstelling van de richtlijn is om van Europa een wereldcentrum voor onderwijs te maken. Als onderdeel hiervan beoogt de richtlijn een gemeenschappelijk rechtskader tot stand te brengen, waardoor het voor onderdanen van derde landen makkelijker wordt om met het oog op studie de EU binnen te komen en er te verblijven. Een gecoördineerd en transparant wetgevingskader maakt de EU zichtbaarder, toegankelijker en aantrekkelijker voor studenten uit derde landen als standplaats voor hoger onderwijs.

Voorts stelt de richtlijn een reeks basisregels vast inzake de voorwaarden voor toegang en verblijf in de EU voor scholieren, onbezoldigde stagiairs en vrijwilligers. In tegenstelling tot de regels voor studenten, mogen de lidstaten ervoor kiezen om de richtlijn op deze drie groepen migranten toe te passen.

Door deze vormen van migratie te stimuleren beoogt de richtlijn “wederzijdse verrijking” tussen de verschillende partijen en een “beter begrip van elkaars cultuur” aan te moedigen. De eerste jaren van het onderwijs zijn zeer bepalend voor de waarden, opvattingen, ambities en kennis van jongeren. Werkstages en beroepsopleidingen stellen hen in staat belangrijke vaardigheden op te doen die in toekomstige werkomstandigheden van nut kunnen zijn voor hen en hun werkgevers. De betrokkenheid bij vrijwilligersactiviteiten kan een waardevolle bron zijn van culturele uitwisselingen voor vrijwilligers die op die manier nieuwe vaardigheden en ervaringen kunnen opdoen.

Met het verslag voldoet de Commissie aan haar verplichting op grond van artikel 21 van de richtlijn. Het is gebaseerd op een onderzoek dat voor de Commissie is uitgevoerd en op andere bronnen, waaronder ad-hoconderzoeken die via het Europees migratienetwerk zijn uitgevoerd, klachten, vragen en petities van particulieren en gesprekken met lidstaten over praktische problemen bij de toepassing van de richtlijn.

Voor meer informatie
Homepage van Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm